Genel hükümler ve Koşullar

Soniflex Websitesinin Genel Hüküm ve Koşulları

1 Genel olarak :
1. İş bu Ödeme ve Teslimat şartları müteşebbislerle yapılan tüm sözleşmelerde geçerli olacaktır.
2. Cellofoam Ses Yalıtım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“satıcı”) firma ile müşterileri (“alıcı”) arasındaki
     sözleşme ilişkileri iş bu Ödeme ve Teslimat şartlarına dayanacaktır. Alıcının bu şartnameye aykırı
     düşen şartları kabul edilmeyecektir. Bu şekildeki aykırı şartlar ancak satıcı firma tarafından açıkça
     yazılı şekilde kabul edildiği özel durumlarda geçerli olacaktır.
3. Gönderilen ürünler aktuel ürün speklerinde sadece listesi verilen standart, direktif ve testleri
     karşılar, ya da bu husus Cellofoam firması ve müşteri arasında yazılı olarak beyan edilir. Yazılı
     olarak belirtilenler hariç, müşterinin ürün özellikleri hakkındaki beklentileri dikkate alınmaz.
4. Satıcı firma ile alıcı arasında siparişin yerine getirilmesi ile ilgili yapılacak tüm anlaşmalar,
     sözleşmede yazılı olarak yer alacaktır.
§ 2 Sözleşmenin kuruluşu, sözleşmenin muhtevası :
1. Bir sipariş ancak satıcı firma tarafından yazılı şekilde sipariş onayı verildiği takdirde geçerlilik
     kazanacaktır.
2. Tüm satış sözleşmeleri teslim tarihi, miktarı, malın cinsi ve kalitesi belirlenmiş olarak yapılacaktır.
     Bu şarta her iki taraf da bağlı olacaktır.
3. Verilen sipariş ile ilgili yapılacak tüm değişiklikler ancak her iki tarafın mutabakatı ile mümkün
     olacaktır. Bunun dışında sipariş sözleşmesinde silinti veya değişiklik yapılamayacaktır.
§ 3 Fiyatlar, Ödemeler, Temerrüt :
1. Sipariş onayında başka şekilde kararlaştırılmadığı müddetçe fiyatlara malın işyerinden yüklenip,
     işyerinde boşaltılması fiyatlara dahil olup, özel bir anlaşma olmadığı müddetçe nakliye, sevkiyat,
     sigorta, gümrük masrafları ve yasal katma değer vergisi ile, buna ilişkin masraf, gümrük ve
     vergiler alıcıya ait olacaktır. Paketleme ise ancak alıcı tarafından özel bir paketleme istendiği
     takdirde ayrıca hesaplanacaktır.
2. Hesap makbuzu teslim tarihinde daha doğrusu hazırlanma tarihinde hazırlanacaktır. Ödeme
     tarihinin (Valörün) taliki kesinlikle mümkün değildir.
3. Ödemeler makbuz tarihinden itibaren 30 gün içinde net olarak yapılacaktır. Bu kuralın dışına
     çıkılması ancak yazılı şekilde kararlaştırılması ile mümkündür.
4. Ödeme günü olarak postadan çıkış mührü esas alınırken, banka aracılığı yapılacak havalelerde
     satıcı firmanın bankasının alacak kaydını yaptığı günden bir önceki gün ödeme tarihi sayılır.
5. Havale (ödeme) emirleri, çekler ve senetlerle ödeme ise ancak özel bir anlaşma ile ve tüm
     tahsil ve iskonto masraflarının hesaba ilavesi ile mümkündür.
6. Ödemeler devamlı olarak borç kalemlerinden en ileri tarihli ödemeye işlemiş faizler de ilave
     edilmek suretiyle yapılacaktır.
7. Satıcı firmanın alacak davalarına karşı alıcı ancak karşı taleplerinin itirazı kabil olmayacak şekilde
     kesin tespit edilmiş olursa veya satıcı firma tarafından itirazı kabul edildiği takdirde takas
     yapabilecektir.
8. Muaccel olan ödemenin faizi ile birlikte yapılmasından önce satıcı firma yürülükte buluna bir
     sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir teslimatı yapma yükümlülüğü altında olmayacaktır.
9. Ödeme zamanının geçmesinden sonra ihtara gerek olmaksızın temerrüt oluşur.
10. Alıcı ödeme temerrüdüne düştüğü takdirde, satıcı firma alıcıya 10 günlük bir ek mehil verebilir.
      Bu ek sürenin geçmesinden sonra da ödeme olmazsa, satıcı firma sözleşmeden cayabilir ve/veya
      ödeme yerine tazminat talep edebilir. Bundan başka satıcı firma ödeme temerrüdünün oluşması
      halinde, esas olan faiz oranının 8 puan üzerinde temerrüt faizi talep edebilir. Başka zarar
      tazmininin talebi de yasak değildir.
11. Satıcı firma sözleşmenin yapılmasından sonra alıcının ödeme kabiliyeti konusunda ciddi durumlar
      görürse, diğer siparişlerin yerine getirilmesinden önce tüm ödemeyi talep edebilir veya teminat
      isteyebilir; yani gösterilen uygun bir süre içerisinden ödemenin tamamı yapılmaz veya teminat
      verilmezse, sözleşmeden cayma yetkisine sahiptir. Alıcının ödeme kabiliyeti konusunda ciddi
      endişelerin olması, kendisi aleyhinde haciz ve diğer icra takiplerinin bulunması durumu veya
      mahkeme kararıyla ya da mahkeme harici kararla kendisi hakkında iflasın açılmış olması veya
      açılacak olması durumlarında ödeme kabiliyetinin olmadığı farz edilir. Eğer teslimat bu arada
      yapılmış olursa, toplam satış bedeli derhal muaccel olur.
§ 4 Teslimat :
1. Malın teslimatı fabrikadan yapılır. Satıcı firma nakliyeciyi seçebilir.
2. Teslimat için belirli bir teslim tarihi belirlenir. Sabit zamanlı akitler yapılmayacaktır.
3. Çerçevesi belirli ve kabul edilebilir kısmi teslimatlar mümkündür.
4. Teslimat için işgücü şartları çerçevesinde, özellikle grev lokavt gibi durumlar veya satıcı firmanın
     iradesi dışında malın tamamlanmasını veya tesliatını önemli derecede etki edecek öngörülmeyen
     bir engelin kanıtlanması durumları dikkate alınarak uygun bir mehil verilir. Bu şart, beklenmeyen
     durumlar alt müteahhit için de ortaya çıktığında aynen geçerlidir. Satıcı firma bu durumları derhal
     alıcıya bildirmek zorundadır. 5 haftalık bir sürenin geçmesinden sonra alıcı satıcıya yazılı olarak 2
     haftalık ek bir süre verebilir ve bu ek sürenin geçmesinden sonra sözleşmeden cayacağını
     bildirebilir. Ek sürenin geçmesinden sonra da engeller devam ederse, alıcı tazminat talep hakkı
     olmaksızın sözleşmeden cayabilir.
5. Alıcı tesellüm temerrüdüne düşer veya başka yükümlülüklerini yerine getirmezse, satıcı firma o
     zamana kadar oluşan zararlarını ve muhtemel fazla masraflarının ödenmesini talep edebilir.
6. Extra bir ücret talep etmeden,satıcı talep üzerine ya VDA Spesifikasyonları cilt 2 seviye 2'ye
     göre süreç diyagramı ihtiva eden(ilk sipariş numune kriterlerine uygun) ilk numune raporu veya
     DIN EN 10204 normuna uygun kontrol raporu gönderir. Alıcının talep ettiği diğer dokümanlar süre
     ve ücret gerektirir.
7. Sözkonusu gecikme nedeniyle satıcı firmanın kasdi veya ağır ihmali ile sözleşmenin ihlaline
     sebebiyet vermiş ise veya satıcı kusuru ile bir yükümlülüğünü yerine getirmemiş olursa, hayati,
     bedeni veya sağlık yönlerinden bir zarardan kesin şekilde sorumlu olursa, satıcı firma yasal
     hükümler çerçevesinde sorumludur. Sorumluluk hayati, bedeni veya sağlık yönlerinden bir ihlale
     ilişkin olmadığı müddetçe ihmal neticesi sözleşmede belirtilen önemli bir yükümlülüğün ihlali
     durumunda sorumluluk, öngörülebilir ve belirli zararla sınırlıdır. Teslimatın gecikmesi yalnızca
     önemli olmayan bir yükümlülüğün ihlaline sebebiyet vermişse, alıcı daha fazla tazminat talep
     hakkı olmamak kaydıyla, geciken her tam bir hafta için teslim değerinin %3 oranında toplu
     gecikme tazminatı talep edebilir, ancak bu tazminat miktarı teslim değerinin %15 ini aşamaz. Bu
     7. maddede düzenlenenin dışında satıcı firmanın gecikmeden dolayı başka bir sorumluluğu yoktur.
8. Alıcının yasalardan kaynaklanan sözleşmeden cayma hakkına dokunulmayacaktır. Alıcının
     sözleşmeden dönmesi, satıcı firmanın gecikmenin sorumluluğunu üzerine alması şartıyla
     mümkündür. Alıcı, satıcı firmanın talebi üzerine sözleşmeden dönüp dönmeyeceği ve/veya işin
     yapılması yerine tazminat isteyip istemeyeceği veya teslimatın yapılmasında ısrarlı olup olmadığını
     uygun bir süre içerisinde satıcı firmaya açıklamakla yükümlüdür.
§ 5 Riskin İntikali (geçmesi) :
1. Sipariş teyidinde başka şekilde kararlaştırılmadığı müddetçe, teslimatın “firmadan” yapılması
     kararlaştırılmıştır. Nakliyesiz teslimatta da, mal götürüldüğü veya gelinip alındığında, risk alıcıya
     geçer.
2. Alıcının isteği üzerine ve masrafları alıcı tarafından karşılanmak üzere satıcı firma malı hırsızlığa,
     arızalara, nakliye, yangınlara, sel felaketlerine ve sigortalanabilecek diğer tüm risklere karşı
     sigortalayabilecektir.
§ 6 Mülkiyeti Muhafaza Kaydı :
1. Satıcı firma ile alıcı arasında, ticari münasebetlerinden doğan tüm alacak hakları ile ek talepler
     ve tazminat talep hakları konusunda uyuşma sağlanıncaya kadar malın mülkiyeti satıcı firmada
     kalacaktır. Mülkiyeti muhafaza kaydı, satıcı firmanın alacak talepleri faturada tek tek belirtilmiş,
     hesap bakiyesi tespit edilmiş ve tanınmış olduğu durumlarda da bakidir.
2. Alıcı, mülkiyeti muhafaza edilen malı ücretsiz olarak satıcı firma için muhafaza eder. Alıcı malı
     yangın, hırsızlık ve sel gibi mutat risklere karşı belirli bilinen (yaygın) ölçülerde sigorta etmek
     durumundadır. Böylece alıcı yukarıda belirtilen zararlardan dolayı sigorta şirketlerine veya başka
     tazmin yükümlülerine karşı doğacak tazminat talep haklarının fatura değeri kadarını, bu hakkın
     ferağını kabul edecek olan satıcı firmaya devir ve ferağ edecektir.
3. Alıcının alacaklılarının müdahalesi (girişimi) durumunda, özellikle de satılan malın haczinde alıcı
     satıcı firmayı derhal yazılı şekilde haberdar etmeli ve bu müdahalenin önlenmesi için yapılacak -
     özellikle istihkak davaları sözkonusu olduğunda- ve karşı taraftan tahsil edilemeyecek olan
     masrafları karşılamak zorundadır.
4. Mülkiyeti muhafaza kaydı bulunduğu müddetçe, haciz, ihtiyati temlik veya satılan malın bir başka
     şekilde el değiştirmesi, satıcı firmanın yazılı onayı olmaksızın geçerli değildir. Alıcı iş ilişkisinin
     usulüne uygun şekilde devam ettiği ve satıcı firmaya karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği
     durumlarda malı bir başkasına devir ve temlike yetkili olacaktır. Alıcı teslim edilen malı mülkiyeti
     muhafaza kaydına rağmen temlik ederse, daha bu aşamada satıcı firmanın iş bağlantısından doğan
     alacaklarının tamamen ödenmesine (karşılanmasına) kadar, malı alana veya üçüncü şahıslara karşı
     malın temliki nedeniyle doğmuş olan haklarını tüm yan haklarla birlikte, malın işlenmeden ve
     işlendikten sonra satılmış olmasına bağımlı olmaksızın satıcı firmaya devreder. Satıcı devri kabul
     edecektir. Bu devir mülkiyeti muhafaza edilen malın fatura bedeli ile sınırlıdır. Satıcı firma
     tarafından bir itiraz sözkonusu oluncaya kadar, alıcı bu hakları kendi adına kullanmaya yetkili ve
     yükümlüdür. Satıcı firma bu devir ve ferağın malı alana açıkça bildirilmesini alıcıdan isteyebilir.
     Ayrıca alıcıdan, malı alana karşı sahip olduğu haklar konusunda kendisine gerekli bilgileri vermesini
     ve bununla ilgili belgeleri kendisine teslim etmesini isteyebilir. Alıcı, malı alana bildirim yapılması
     hususunda satıcı firmayı yetkili kılar.
5. Teslim edilen malın alıcı tarafından işlenmesi veya değiştirilmesi durumunda satıcı firmaya bundan
     dolayı herhangi bir yükümlülük doğmayacağı kabul edilir. Teslim edilen malın satıcı firmaya ait
     olmayan başka maddelerle işlenmesi durumunda, satıcı firma da meydana gelen yeni malın
     mülkiyetini kazanır, ancak teslim edilen malın değerinin (fatura bedeli ve kdv), işlenme tarihindeki
     işlenmiş diğer maddelerle ilişkisi oranında kazanır. Bundan başka, mülkiyeti muhafaza kaydıyla
     teslim edilen mal için geçerli olan tüm şartlar, işleme sonucu oluşan yeni mal için de geçerlidir.
6. Alıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, özellikle ödeme ve sigorta yükümlülüklerini
     yerine getirmediğinde, satıcı firma malı geri almaya yetkili olacaktır. Malın geri alınması ise, satıcı
     firmanın sözleşmeden dönmesini gerektirmez. Satıcı firma açıkça bildirmediği müddetçe, malı geri
     almış olması sözleşmeden döndüğü anlamına gelmez. Malın geri alınmasından dolayı doğacak tüm
     masraflar alıcı tarafından karşılanır. Satıcı firma, alıcının tazminat ödeme yükümlülüğüne
     dokunulmaksızın, yeniden mülkiyetine geçen malı serbestçe satabilmek için en iyi şekilde
     değerlendirebilir. Satıştan elde edilecek para, tüm masraflar düşüldükten sonra, alıcının toplam
     borcuna karşılık alacak yazılır, muhtemel bir fazla ise kendisine ödenir.
7. Satıcı firma, firmaya verilmiş olan teminatları, bu teminatların değeri temin edilen halkaların
     değerinin %10 u oranında üzerine çıkmış olursa, alıcının talebi üzerine geri verme (serbest bırakma)
     yükümlülüğündedir. Serbest bırakılacak teminatların seçimi satıcı firmaya aittir.
8. Alıcı ödemelerini durdurduktan ve en geç ödemelerin durdurulduğunun yazılı olarak
     bildirilmesinden sonra, halen elde mevcut mülkiyeti muhafaza edilmiş mal ile ilgili, mal işlenmiş
     olsa dahi, hazırlayacağı listeyi, ayrıca üçüncü şahıslara karşı alacak haklarını ve alacak
     faturalarını içeren listeyi derhal satıcı firmaya göndermekle yükümlüdür.
§ 7 Maddi ve Hukuki ayıplar :
1. Malda maddi veya hukuki ayıp (aşağıda sadece “ayıp” olarak anılacaktır) zamanaşımı süresinin
     dolmasından önce tespit edilirse ve ayıp sebebi daha riskin intikali aşamasında bulunuyor idiyse,
     alıcı, satıcı firmanın seçimine göre eksiklerin giderilerek malın düzeltilmesi suretiyle ayıbın
     giderilmesini veya tekrar teslimini talep etme hakkına sahiptir. Bunun için gerekli olan masrafları,
     maaş, malzeme, nakliye ve yol masrafları gibi masraflar satıcı firma tarafından karşılanır. Alıcı
     kusurlu bulduğu malı, masrafları satıcı firmaya ait olmak üzere geri gönderir.
2. Ayıp ile ilgili dava hakları, t.c. Borçlar Kanununun 194. maddesinde düzenlenen rücu hakkı ile
     ilgili daha uzun bir zamanaşımı süresi zorunlu olmadığı müddetçe, riskin intikalinden itibaren 12
     ay sonra zamanaşımına uğrar.
3. Alıcı, teslimattan sonra malı derhal kontrol etmek zorundadır. Ayıplar, malın teslim alınmasından
     sonra en geç 8 gün içinde veya gizli ayıpların tespitinden itibaren 8 gün içinde ihtaren bildirilmelidir.
     (Ticaret Kan. 23. mad.)
4. Teslim edilen malın biçimlendirilmesinden veya herhangi bir şekilde işlenmesinden sonra artık
     kusur itirazı mümkün değildir. Ancak sözkonusu ayıp mal işlenmeye başladıktan sonra ortaya
     çıkmış olursa, itiraz mümkün olacaktır.
5. 1. maddede belirtilen sonradan düzeltme başarısız olduğu takdirde, alıcı muhtemel tazminat
     haklarına zarar gelmeksizin sözleşmeden dönebilir veya ödemeyi düşürebilir. Malın vasıflarında
     önemli olmayan bir farklılık veya kullanılabilirliğinde önemli olmayan bir eksiklik olduğunda
     sözleşmeden dönmek mümkün değildir.
6. Kalite, renk, genişlik, ağırlık, malzeme veya desen yönlerinden önemsiz ve teknik açıdan
     kaçınılmaz bir değişiklikler veya ticari açıdan mutat farklılıklar ayıp sayılmayacaktır.
7. Maksada uygun olmayan kullanım sonucu meydana gelen tabii aşınma ve hasarlar ayıp
     kapsamında değildir.
8. Ancak, alıcının malı kendisinden alan ile birlikte ayıplar nedeniyle doğan yasal dava haklarıyla ilgili
     anlaşma yapılmadığı takdirde, alıcının satıcı firmaya karşı rücu hakkı doğar.
§ 8 Zarar ve masrafların tazmini :
1. Alıcı zarar veya masraf tazmini (aşağıda “zarar tazmini talebi” şeklinde anılacaktır) talep ettiğinde,
     satıcı firma yasal hükümler gereği şu durumlarda mesuldur : kasıt veya ağır ihmal sözkonusu
     olduğunda; satıcı firma temsilcileri veya yardımcılarının kasıt ve ağır ihmallerinde; satıcı firma
     kusurlu hareketleri ile sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiğinde ve hayati, bedeni ve sağlık
     yönlerinden ihlallerde.
2. Sözleşmenin esaslı bir yükümlülüğünün ihlalinde tazminat öngörülebilir, tipik zarar ile sınırlı olup,
     7. madde 2. fıkrada belirtilen zamanaşımı süresi geçerlidir. Ancak bunun için kasıt veya ağır ihmal
     olmaması ve ayrıca hayati, bedeni ve sağlık yönünden bir ihmalin olmaması gerekir.
3. Bu anılanların dışında tazminat sorumluluğu yoktur. Yapılan takibin hukuki mahiyeti dikkate
     alınmaksızın –satıcı firma malın kendisinde meydana gelmemiş olan zararlardan sorumlu değildir-
     Borç ilişkisi ve haksız fiil ile ilgili talep haklarından doğan yükümlülüklerin ihlalinde tazminat talep
     hakkı yoktur.
4. Üretim Mesuliyeti Yasasının amir hükümleri aynen kalacaktır.
5. Alıcının satıcı firmaya karşı tazminat sorumluluğunun bulunmadığı veya sınırlandırılmış olduğu
    durumlar, firma işçileri, temsilcileri ve yardımcılarının şahsi sorumlulukları için de geçerlidir.
§ 9 Son Hükümler :
1. Tüm edaların ifa yeri, satıcı firma merkezinin bulunduğu yerdir.
2. Alıcı Ticaret Kanununda belirtilen tacirlerden olduğu takdirde, tüzel kişi veya kamu tüzel kişilerden
     ise, açılmış ve açılacak tüm davalarda satıcı firma merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler
     yetkilidir.
3. Tüm sözleşme ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Kanunu, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu
     v.b. tüm Yasaları geçerli olup, Devletler Hususi Hukuku ve Birleşmiş Milletler Müşterek Hukuku ve
     Satın alma hakkı ile ilgili diğer uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.